Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie

Waplewo 15, 11-015 Olsztynek

 

Deklaracja oraz raporty dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Data publikacji strony internetowej: 2014-01-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Na stronie częściowo zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

• Elementom sterującym na stronie nie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa,

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot  publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Poczta, zsp.waplewo.sek@olsztynek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 513 92 06 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie uczniowie oraz interesanci mogą dostać się przez trzy szerokie dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z pochylni umiejscowionej przy wejściu głównym do przedszkola.

2. Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla uczniów pomieszczeń. Na parterze znajduje się platforma najazdowa. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Szkoła nie posiada windy. Na piętra budynku osoby na wózku

inwalidzkim mogą dostać się za pomocą schodołaza, który znajduje się na wyposażeniu szkoły.

3. Szkoła posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, jest przestronna i dostosowana dla wózków inwalidzkich.

4. Szkoła nie posiada typowego parkingu dla osób niepełnosprawnych ale z tyłu budynku szkoły znajduje się miejsce parkingowe, które może służyć dla osób niepełnosprawnych w bliskim sąsiedztwie pochylni prowadzącej do drzwi wejściowych.

5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego więc nie ma możliwości skorzystania na miejscu oraz online.

 

Aplikacje mobilne

Szkoła nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 223
Utworzono dnia: 23.09.2020

Historia publikacji

  • 29.03.2021 12:02, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja oraz raporty dostępności
  • 29.03.2021 11:08, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności oraz raporty
  • 29.03.2021 11:08, Administrator
    Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Przedszkole w Waplewie