Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W WAPLEWIE

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do klasy I, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) oraz zarządzenia Nr 9/20 Burmistrza Olsztynka z dnia
24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, w roku szkolnym 2020/2021.    

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie, w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (na podstawie zgłoszenia).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nadal dysponuje ona wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny (na podstawie wniosku
o przyjęcie do klasy pierwszej).

Do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący:

- Oświadczenie, że szkoła  wskazana we wniosku jest najbliższa miejscu pracy obojga lub jednego z rodziców  kandydata.
- Oświadczenie, że szkoła  wskazana we wniosku jest najbliższa miejscu zamieszkania kandydata lub zamieszkania wstępnych rodziców, wspierających ich w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki.
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
- Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w tej samej placówce przez rodzeństwo kandydata.
- Oświadczenie o korzystaniu przez kandydata z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w danej placówce.

Kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie, zamieszkałych poza obwodem  szkoły, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając kryteria wraz
z następującą liczbą punktów:

1) wielodzietność rodziny kandydata - 5 punktów;
2) niepełnosprawność kandydata - 5 punktów;
3) niepełnosprawność obojga lub jednego z rodziców kandydata - 5 punktów;
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 5 punktów;
5) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 5 punktów;
6) korzystanie przez kandydata z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w danej     szkole podstawowej - 5 punktów;
7) korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym lub spełnianie obowiązku szkolnego w danej szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata - 4 punkty;
8) dana szkoła jest najbliższa miejscu zamieszkania kandydata lub miejscu zamieszkania wstępnych rodziców, wspierających ich w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki - 4 punkty;
9) dana szkoła jest najbliższa miejscu pracy obojga lub jednego z rodziców kandydata - 4 punkty.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

 • kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
 • wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkołą nadal dysponuje wolnymi miejscami, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się 07.05.2020r. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

             Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Dyrektor wyznacza jej Przewodniczącego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.
 3. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do klasy pierwszej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane, a rodzic złożył wymagane dokumenty.

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów.
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych (imiona i nazwiska dzieci).
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci).
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

 1. 24 lutego 2020 r. – 16 marca 2020 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie kart zgłoszeń oraz wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
 2. 17 marca 2020 r.– 19 marca 2020r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej przez Komisję Rekrutacyjną.
 3. 20 marca 2020 r.  do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. 23 marca 2020 r. – 03 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. 07 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 6. 07.05.2020r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – zakończenie postępowania uzupełniającego.

Kartę zgłoszenia do klasy pierwszej (dotyczy dziecka z obwodu szkoły) lub wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z załącznikami, można pobrać na stronie internetowej bądź w sekretariacie szkoły.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Serce za odwagę. Podziękowanie dla Przedszkola w Waplewie za udział w V edycji ogólnopolskiej akcji tworzenia kartek świątecznych dla kombatantów pt. "Serce za odwagę". Pieczątki: Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Płocku, Miejskie przedszkole nr. 2 w Płocku, Fundacja Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie głos bohatera

Certyfikat "Mały miś w świecie wielkiej literatury"