Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM

 W WAPLEWIE

2020/2021

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni

Od roku szkolnego 2020/2021 obowiązują zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zmianami) oraz zarządzenia Nr 10/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek w roku szkolnym 2020/2021.       

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 dzieci 3-letnie (urodzone w 2017 roku)

 dzieci 4- letnie (urodzone w 2016 roku)

 dzieci 5 -letnie (urodzone w 2015 roku)

 dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku)

 Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbywać roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2015- 2017) mają prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego.

 Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających

do przedszkola w roku 2019/2020

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2014 - 2016, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym ( w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację tj. od 14 lutego do 21 lutego 2020r. do godz. 15.00). 

Postępowanie rekrutacyjne

Do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek.

 

I etap postępowania rekrutacyjnego

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Olsztynek przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

 • kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
 • wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

II etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wraz
z liczbą punktów:

 1. oboje rodziców albo rodzic samotnie wychowujący kandydata są zatrudnieni albo prowadza działalność gospodarczą lub rolniczą albo studiują na stacjonarnych studiach wyższych lub doktoranckich – 5 punktów;
 2. w rodzinie kandydata występują przypadki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej , w tym również, gdy kandydat pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta – 4 punkty;
 3. publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej wskazane we wniosku są najbliżej położone od miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy rodziców – 2 punkty;
 4. kandydat, którego rodzeństwo realizuje wychowanie przedszkolne  lub spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce – 2 punkty.

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Olsztynek

 1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Olsztynek mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej Gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami .
 2.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Olsztynek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się 07.05.2020r. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.
 2. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w Zespole – Szkolno Przedszkolnym w  Waplewie w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Dyrektor wyznacza jej Przewodniczącego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.
 3. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane, a rodzic złożył wymagane dokumenty.

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych (imiona i nazwiska dzieci),
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych(imiona i nazwiska dzieci),
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

 

1. 14 lutego – 21 lutego 2020r. do godz. 15.00 – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci obecnie uczęszczających do placówki.

2.  24 lutego 2020 r. – 16 marca 2020 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie dziecka do przedszkola.

3. 17 marca 2020 r.– 19 marca 2020r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola przez Komisję Rekrutacyjną.

4. 20 marca 2020 r.  do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5. 23 marca 2020 r. – 03 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6. 07 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7. 07.05.2020r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – zakończenie postępowania uzupełniającego.

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Serce za odwagę. Podziękowanie dla Przedszkola w Waplewie za udział w V edycji ogólnopolskiej akcji tworzenia kartek świątecznych dla kombatantów pt. "Serce za odwagę". Pieczątki: Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Płocku, Miejskie przedszkole nr. 2 w Płocku, Fundacja Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie głos bohatera

Certyfikat "Mały miś w świecie wielkiej literatury"